Trang chủ
Văn bản của nhà trường
TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015

     Kính gửi:  Hội đồng Thi đua- Khen thưởng-  Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang

 

     Thực hiện công văn số 457/SGD-ĐT&VP ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên về việc bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể năm học 2014-2015;

    Trường THPT Ngô Sĩ Liên trân trọng đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở GD&ĐT Bắc Giang xét, công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho cá nhân và tập thể của trường, nội dung cụ thể như sau:

     I. Tập thể

1. Danh hiệu thi đua:  Tập thể Lao động Xuất sắc; Anh hùng Lao động thời kì đổi mới;

2. Khen thưởng: Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng.

     II. Cá nhân

1. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 75 CB-GV (có danh sách kèm theo);

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 09 CB-GV (có danh sách kèm theo);

3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 đ/c (có danh sách kèm theo);

4. Giấp khen của Giám đốc Sở GD-ĐT: 05 đ/c (có danh sách kèm theo);

5. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 02 đ/c (có danh sách kèm theo);

6. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 02 đ/c (có danh sách kèm theo);

7. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 01 đ/c (có danh sách kèm theo);

            Trường THPT Ngô Sĩ Liên kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở  xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền ra quyết định khen thưởng./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

 - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lưu Hải An

Đăng bình luận