TÀI LIỆU MÔN VẬT LÝ


 VAT LY PHAN 1.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nUWFENy0tNjVSZTg/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 1.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nYmZReW9UNkV5Y00/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 2.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nR3ZXdnpNeG4tVEk/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 2.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nLU9hWGVDcEhsWUk/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 3.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nOUdHWC1VVHVZc1U/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 3.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nVFJMTTg0OVNNTVk/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 4.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8ndk1TcnB1RzZsb0k/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 4.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nWmluWE5rdFAybzg/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 5.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nTENud3oySzdMTVE/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 5.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nR2FGQXZjNzIzQkU/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 6.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nTmpfVU1ENHNKS28/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 6.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nS0QyTWYzSjNQTVk/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 7.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nRV9XMkMwc3Z5Zk0/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 7.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nb2QwZXdpOVFnRmc/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 8.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8naUl2Z3ZzTC02Qjg/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 8.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8na3BpWkpqdS0xMUU/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 9.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nZTAtek5xVDhjYTQ/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 9.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8ncExLeFgyVUk5RWM/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 10.PDF
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nd1Y3S09kNkg1Z00/edit?usp=drive_web>
​​
 VAT LY PHAN 10.rar
<https://docs.google.com/a/bacgiang.edu.vn/file/d/0B2j5ghu1VM8nNGFqNDJBZkxyZ0U/edit?usp=drive_web>

File đính kèm :

Đăng bình luận