Trang chủ
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo và các thành viên trong Liên tịch trong năm học 2014 - 2015

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo và các thành viên trong Liên tịch trong năm học 2014 - 2015

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

Số:......./TB-THPTNSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo và các thành viên trong Liên tịch

 trong năm học 2014 - 2015

 

 
 

 

 

 

1. Đồng chí Lưu Hải An  – Hiệu trưởng

- Chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT và cấp trên về các hoạt động của nhà trường.

- Tổ chức điều hành các hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường trung học phổ thông.

- Trực tiếp kiểm tra sổ điểm, sổ ghi đầu bài và phê học bạ lớp 12.

       - Phụ trách các hoạt động của Đoàn thanh niên;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:

a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

b) Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, phân công nhiệm vụ cho GV và tổ chức biên chế các lớp vào đầu năm học;

d) Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên;

e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

f) Phụ trách công tác xây dựng cơ bản của Nhà trường và các hoạt động của tổ Hành chính;

g) Quản lý tài chính, tài sản, tiếp nhận giáo viên và học sinh chuyển trường;

h) Phụ trách các hoạt động của Công đoàn, Hội cha, mẹ học sinh, công tác đối ngoại;

2. Đồng chí Lê Văn Lực – Phó Hiệu trưởng

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng; Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động được phân công, cụ thể:

a) Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, viết bài đăng trên trang Website của trường và của Sở GD&ĐT, tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 11; Tư vấn kỹ năng sống cho HS; Phụ trách các hoạt động về truyền thống của nhà trường, xây dựng phòng truyền thống và công tác thư viện trường học; Phụ trách các Câu lạc bộ và công tác NCKH;

b) Theo dõi, chỉ đạo nâng chất lượng dạy và học, công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động chuyên môn các tổ: Toán, Lý - KTCN, Ngoại - Thể;

c) Phụ trách hoạt động dạy thêm, học thêm ca 3; phujtrasc công tác điều hành thi tháng, thi thử đại học;

             d) Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động về lao động xây dựng cơ sở vật chất trường học, phong trào " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, phụ trách các hoạt động về phòng chống ma tuý, TTATGT, đánh giá xếp loại HK cho học sinh, xử lý học sinh vi phạm kỷ luật; Phụ trách CSVC các phòng học, Quản lý CSVC các phòng thực hành bộ môn, 03 phòng Tin học, nhà đa năng, các phòng của khu BGH, hội trường.

            e) Kiểm tra công tác sử dụng Đ.D.D.H của tổ chuyên môn do mình phụ trách và công tác vệ sinh môi trường, y tế trường học;

            g) Phân công HS lao động vệ sinh, trực trường;

            h) Giúp Hiệu trưởng kiểm tra sổ điểm, sổ ghi đầu bài và phê học bạ khối  11

3. Đồng chí Đào Thị Minh Hải - Phó Hiệu trưởng

            - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng: Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

            - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động được phân công, cụ thể:

            a) Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn: Dạy - Học - Kiểm tra định kì các môn văn hóa của giáo viên và học sinh toàn trường;

            b) Theo dõi, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động chuyên môn các tổ: Văn, Hóa - Sinh, Xã hội;

            c) Chỉ đạo công tác ĐMPPDH và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, tổ chức các kỳ kiểm tra do Sở quy định;

            d) Kiểm tra công tác sử dụng TBDH của tổ chuyên môn do mình phụ trách;

            e) Chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kế hoạch HĐNGLL của Giáo viên chủ nhiệm và công tác hướng nghiệp;

            e) Phụ trách các hoạt động của Nữ công, Hội chữ thập đỏ;

- Giúp Hiệu trưởng kiểm tra sổ điểm, sổ ghi đầu bài và phê học bạ lớp 10

            Lưu ý : Tất cả các đ/c Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải vào email: Thptngosilien@bacgiang.edu.vnGvsangtao2013@gmail.com  để xử lý các công văn của Sở và trường thuộc lĩnh vực mình phụ trách và xây dựng kế hoạch, triển khai, kiểm tra đánh giá và gửi báo cáo về Sở và Trường đúng thời gian quy định.

            4. Đồng chí Phạm Hoàn - Thư ký hội đồng

- Giúp việc cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện các hoạt động GD của nhà trường

- Soạn thảo các văn bản chuẩn bị nội dung các cuộc họp, dự thảo nghị quyết các cuộc họp; Cùng Hiệu trưởng theo dõi công tác thi đua khen thưởng của nhà trường.

- Ghi chép đầy đủ chính xác các hoạt động của Hội đồng GD.

- Cùng với các Phó hiệu trưởng phân công chuyên môn, theo dõi dạy thêm, học thêm, công tác kiểm tra,  thi cử và báo cáo BGH vào email của cá nhân.

- Thay mặt BGH chỉ đạo điều hành một số hoạt động của nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng,

5.  Tæ tr­ëng chuyªn m«n

- Giúp hiệu trưởng quản lý GV trong tổ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường. Có sổ chấm công hàng tháng (Theo dõi dạy thay, dạy bù)

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của tổ: cả năm, từng học kỳ, từng tháng.

- Hướng dẫn tổ viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn cá nhân

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo đúng quy chế chuyên môn của tổ viên. Kiểm tra hồ sơ giáo án  ít nhất 1 học kỳ 1 lần.

- Tổ chức dự giờ thăm lớp ít nhất 1 tiết / 1 tuần

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho tổ viên ít nhất 1 học lỳ 1 lần. Chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng các đề kiểm tra 1 tiết của môn học do mình phụ trách và phân công người kiểm định các môn khác trong tổ. Tổ chức dự giờ trong tổ theo kế hoạch và dự giờ của GV được kiểm tra toàn diện.

- Tổ chức thi đua trong tổ, nhận xét xếp loại tổ viên từng tháng từng học kỳ đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên.

- Trong tổ có từ 2 tổ viên trở lên vi phạm quy chế chuyên môn vi phạm kỷ luật thì tổ trưởng phaỉ xem xét về danh hiệu thi đua và chịu trách nhiệm liên đới.

 

6. Tổ phó chuyên môn

           Làm việc theo sự phân công của tổ trưởng, cùng tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ của "Tổ trưởng chuyên môn"và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về phần công việc được giao.

7. Chủ tịch Công đoàn

            Ngoài nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ nhà trường giao, hoạt động của Chủ tịch công đoàn phải đạt được :

- Phải có chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của cả năm, từng học kỳ, từng tháng. Bảo đảm hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua của cá nhân và tập thể

- Tổ chức các hoạt động cụ thể để đoàn viên công đoàn từng bước nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đời sống. Tổ chức động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao

- Bảo đảm tính dân chủ công khai trong nhà trường và quyền lợi chính đáng của CBGV

- Quản lý và sử dụng tốt quỹ phúc lợi quan tâm đến đời sống tình cảm phương tiên, điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn ( đặc biệt là khu tập thể các đồng chí ở tỉnh ngoài)

- Bảo vệ quyền lợi chính trị, kinh tế cho đoàn viên công đoàn

- Cùng với hiệu trưởng giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn viên công đoàn

8. Bí thư đoàn trường

      Ngoài nhiệm vụ chính trị mà chi bộ nhà trường giao phó, hoạt động của bí thư đoàn trường phải đạt được :

        - Có chỉ tiêu kế hoạch hoạt động cho cả năm, từng học kỳ, từng tháng.

        - Quản lý tốt nề nếp học tập rèn luyện của ĐVTN, công tác TTATGT của học sinh.

        - Theo dõi xếp loại thi đua từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, cả năm đối với các chi đoàn học sinh và chi đoàn giáo viên.

       - Tổ chức tốt có chất lượng các hoạt động ngoài giờ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, duy trì trật tự ATGT

        - Tham gia quản lý CSVC của nhà trường

        - Cùng phó Hiệu trưởng duy trì kỷ cương nề nếp của ĐVTN trong giáo tiếp, ăn mặc, đầu tóc, sinh hoạt và các hoạt động trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường.

         - Giáo dục cho ĐVTN có lối sống trong sáng, lành mạnh có ý thức học tập cầu tiến bộ.

          Thông báo nay được thực hiện từ 05 tháng 9 năm 2014.

            Trường THPT Ngô Sĩ Liên thông báo đến các CB, GV, NV biết để liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

        - Lãnh đạo trường;

- Các TTCM, TPCM (để chỉ đạo);

        - Lưu VP.

Bản điện tử:

- Website trường;

- Email của CB, GV, NV (để t/hiện).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lưu Hải An

 

File đính kèm :

Đăng bình luận