Trang chủ
Đảng bộ
Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm nêu gương và chất lượng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2015

Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm nêu gương và chất lượng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2015

KẾ HOẠCH

Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng,

trách nhiệm nêu gương  và chất lượng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên năm 2015

Trong thời gian qua, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm nêu gương và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ và các Chi bộ đã giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Một số Chi uỷ ở cơ sở chưa thật sự coi trọng nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng; năng lực cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết của cấp trên cũng như công tác báo cáo, soạn thảo văn bản còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới, nhiều nơi chưa thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên một số chi bộ chưa được phát huy.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp tục triển khai và thực hiện Kế hoạch về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với các nội dung chủ yếu sau:

I- Quan điểm, mục tiêu

1- Quan điểm

- Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng. Các Chi uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, đảng ủy viên và các Bí thư chi bộ, tổ trưởng chuyên môn.

- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng.

2- Mục tiêu

2.1- Mục tiêu chung

- Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở đồng bộ, thống nhất. Tập trung củng cố, xây dựng chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh.

- Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, trước hết là bí thư và cấp uỷ viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2- Mục tiêu cụ thể

- Mỗi Đảng viên và Chi bộ xác định, lựa chọn và giải quyết từ 02 đến 03 vấn đề bức xúc nổi cộm hoặc còn yếu kém gắn với khắc phục, sữa chữa những khuyết điểm hạn chế trong các tuần/tháng/quý.

- Mỗi Đảng viên thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy của nhà trường ở nhiều thời điểm, không gian (trong quá trình lên lớp, trên sân trường, giao thông trên đường, trong phòng thi, ngoại khóa, lao động,...). Tham gia tích cực vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh".

- Thực hiện ghi Nhật ký học tập và làm theo lời Bác (2 tuần/1 lần).

- Xây dựng ít nhất 02 đề thi thử THPT quốc gia và 01 chuyên đề đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (nộp lần 1 vào tháng 3/2015 và lần 2 vào tháng 4/2015).

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, các quy định đối với đảng viên và giáo viên.

II- Nhiệm vụ và giải pháp

1- Nắm vững và thực hiện tốt Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương

- Nhận thức sâu sắc về Điều lệ Đảng (Khoá XI), các quy định, hướng dẫn của Trung ương để xác định nhiệm vụ chính trị và làm căn cứ để xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc.

2- Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu

Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong cấp uỷ và đảng viên về ý nghĩa và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Giữ vững nền nếp sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

Ngoài ra các chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể để họp bàn chuyên sâu vào một số nội dung cụ thể sau: Sự lãnh đạo của chi bộ, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,…

3- Thường xuyên kiện toàn, củng cố và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh

Thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hằng năm từng chi bộ, đảng bộ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cấp trên và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Làm tốt công tác dân vận của Đảng, coi trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, thường xuyên tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai hoá các hoạt động của với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

4- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ.

5- Về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

5.1- Tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên

 Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Mỗi đảng viên phải tự giác rèn luyện và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên.

5.2- Làm tốt việc phân công công tác cho đảng viên

Từng chi bộ  phải có sự phân công công tác cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, phù hợp với năng lực, sức khoẻ và điều kiện cụ thể của mỗi đảng viên, đảm bảo 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ.

6- Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm

Cụ thể hoá các tiêu chí về xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch phấn đấu, đồng thời làm căn cứ để cuối năm nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kiểm tra, thẩm định và quyết định việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng thực chất, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

III- Tổ chức thực hiện

1- Các Chi bộ tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện.

2- Văn phòng Đảng uỷ chủ trì phối hợp với các Bí thư chi bộ để tham mưu cho Đảng uỷ.

3- Uỷ Ban Kiểm tra có chương trình kiểm tra, giám sát về thực hiện Kế hoạch này.

4- Đảng uỷ chủ trì, phối hợp với các Chi bộ hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện. Uỷ Ban Kiểm tra định kỳ báo cáo Đảng uỷ theo dõi, chỉ đạo.

5- Các đồng chí Đảng viên Đăng ký và nộp biểu mẫu thống kê "Những vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc yếu kém cần tập trung giải quyết" cho Bí thư Chi bộ vào ngày 20/01/2015; Bí thư Chi bộ tập hợp và gửi lại cho Bí thư Đảng bộ vào ngày 7h ngày 02/02/2015 (Các đồng chí đảng viên tải biểu mẫu từ email: Gvsangtao2013@gmail.com hoặc website: http://thptngosilienbg.edu.vn/ ).

  Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường./.

Nơi nhận:

- Cấp ủy (để chỉ đạo);

- Các Bí thư  Chi bộ (để thực hiện);

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Lưu Hải An

                                        

Đăng bình luận