Trang chủ
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
KẾT QUẢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾT QUẢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện chủ đề năm học: “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh sinh viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT Ngô Sĩ Liên đánh giá kết quả thực hiện 9 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ đề năm học đã được xác định, cụ thể:

1. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

1.1. Đánh giá việc quy hoạch, rà soát, bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm; việc giải quyết tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ, đảm bảo đội ngũ nhà giáo các cấp học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Công tác quy hoạch cán bộ và bồi dưỡng cán bộ quy hoạch được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức cho CBGV học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của của Đảng, Nhà nước. Nhà trường đã phân công bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ GV, quan tâm, ưu tiên sắp xếp bố trí giáo viên dạy lớp 12. Giao công tác bồi dưỡng giáo viên cho các tổ chuyên môn, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng đội ngũ bằng việc cử giáo viên dạy giỏi, giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về chuyên môn.- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực s­ư phạm, phẩm chất, trình độ chính trị, nhận thức của đội ngũ CBGV nhà trường cơ bản đảm bảo, đáp ứng yêu cầu dạy học. 

1.2. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục các cấp theo các tiêu chuẩn ban hành; việc đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc đối với cán bộ chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm (nếu có)

- Chất lượng đội ngũ: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 2016 - 2019 đạt: 18/18 đ/c (vòng 2). Không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn. Trình độ đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn: 33 CBGV đã có bằng thạc sỹ, đang học 04; Số CBGV có trình độ trung cấp chính trị: 5, CCLLCT: 01.

1.3. Việc luân chuyển, bổ nhiệm, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ nhà giáo và CBQL các cấp học theo chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt là đội ngũ GV tiếng Anh, Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; việc bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho CBQL giáo dục các cấp

- Công tác quy hoạch cán bộ và bồi dưỡng cán bộ quy hoạch được thực hiện nghiêm túc. Tổ chức cho CBGV học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, đường lối chính sách của của Đảng, Nhà nước. Nhà trường đã phân công bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ GV, quan tâm, ưu tiên sắp xếp bố trí giáo viên dạy lớp 12. Giao công tác bồi dưỡng giáo viên cho các tổ chuyên môn, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng đội ngũ bằng việc cử giáo viên dạy giỏi, giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên còn hạn chế về chuyên môn.

1.4. Việc xây dựng, củng cố đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán các môn học, cấp học, GV chủ nhiệm giỏi; việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục các cấp học theo Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ, chấn chỉnh các vi phạm đạo đức nhà giáo

- Bổ nhiệm những cán bộ trẻ có năng lực, trách nhiệm vào các vị trí quản lý, các tổ chức chính trị của nhà trường đồng thời làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý. TTCM, TPCM phải là cánh tay nối dài giữa BGH với các thành viên của tổ đồng thời làm tốt công tác tham mưu, nắm bắt dư luận xã hội.

- Quán triệt và triển khai việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị số 14-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ trong tập thể sư phạm nhà trường. Xây dựng Quy chế ứng xử văn hóa công sở trong nhà trường. Không xảy ra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

1.5. Công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại đội ngũ

  - Kiểm tra thực hiện nền nếp ra vào lớp, dự giờ, thực hiện các quy định về hồ sơ sổ sách, kiểm tra chuyên đề. Kiểm tra thực hiện báo cáo tuần đối với GVCN lớp. Kiểm tra công tác nhập điểm của giáo viên, quản lí đề thi, đề kiểm tra.

1.6. Việc thực hiện chế độ chính sách với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD

2. Việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

2.1. Đánh giá kết quả việc thực hiện kỷ cương, nền nếp trường/lớp học

- Xây dựng hệ thống quy chế làm việc của các bộ phận nhằm mỗi thành viên nắm rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục chung. Đề cao trách nhiệm quản lý của tổ, BGH; tăng cường dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường; quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách, các văn bản pháp quy của Nhà nước và ngành. Mỗi thành viên trong trường chủ động đối với công việc được giao, đưa quá trình quản lý thành tự quản lý, đảm bảo nội bộ đoàn kết nhất trí cao. Thực hiện nghiêm 3 công khai, 4 kiểm tra.

- Tổ chức học sinh học tập và thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của trường đối với học sinh. Phân công lao động hợp lý. Thực hiện nghiêm túc quy định quản lý lao động. Nghỉ có báo cáo và bàn giao công việc cho tổ. Chấp hành sự phân công GD, CN, dạy thay của Tổ CM, trường. Theo dõi và đánh giá đúng hiệu quả lao động của từng thành viên trong trường.

- Ban GH, Đoàn trường, GVCN lớp phối hợp  theo dõi đánh giá đúng phong trào thi đua của trường, lớp.

2.2. Việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH, sinh hoạt chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Việc tiếp tục điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng HS trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và điều kiện dạy học từng đơn vị. Việc áp dụng những yếu tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các PPDH tích cực của một số nước có nền giáo dục phát triển để nâng cao hiệu quả giờ học

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định chuyên môn (soạn bài, giảng bài, kiểm tra chấm điểm, phê nhận xét, trả bài, tính điểm đánh giá HS, ghi sổ đầu bài, sổ điểm , học bạ,...). Đề kiểm tra thông qua Ban giám hiệu, bài KT từ 1 tiết trở lên của HS có lời phê và lưu giữ suốt năm học.

- Đưa sinh hoạt nhóm chuyên môn thành nền nếp và có hiệu quả thiết thực. Coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, biết tìm tài liệu tham khảo qua đồng nghiệp, mạng, xây dựng thư viện điện tử dùng chung...Chú trọng khả năng phối hợp trong giảng dạy và công tác, phát huy sức mạnh tập thể. Tổ chức dự giờ có rút kinh nghiệm. Phân loại chuyên môn, nghiệp vụ cho GV.

- Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện đúng quy chế, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh: Tổ chức thi tháng, thi thử đại học, cao đẳng, kiểm tra kiến thức cho học sinh cả 3 khối nhằm giúp cho học sinh ôn luyện kiến thức, kỹ năng đồng thời rèn luện bản lĩnh, kinh nghiệm làm bài thi cho học sinh (2 lần/HK) thông qua đó đánh giá sơ bộ kết quả công tác giảng dạy của GV; đảm bảo khách quan. Thực hiện việc chấm bài, trả bài, chữa bài kiểm tra, lưu bài kiểm tra của học sinh. Tổ chức thi học kì 1 theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Công tác kiểm tra của CBQL đối với giáo viên: Kiểm tra thực hiện nền nếp ra vào lớp, dự giờ, thực hiện các quy định về hồ sơ sổ sách, kiểm tra chuyên đề. Kiểm tra thực hiện báo cáo tuần đối với GVCN lớp. Kiểm tra công tác nhập điểm của giáo viên, quản lí đề thi, đề kiểm tra.

- Thực hiện theo đúng Kế hoạch của ngành; số lượng GV tiếng Anh đạt trình độ C1 10/10; 100% học sinh được học Tin học; có câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh và giáo viên; thực hiện tốt đơn vị điển hình trong dạy học ngoại ngữ trong tỉnh.

2.2. Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong GV và HSSV, ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập. Việc tổ chức và tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp

- Công tác bồi dưỡng, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm thực hiện thường xuyên, được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã kết hợp tốt với Công đoàn trong việc động viên, khích lệ giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, viết chuyên đề giảng dạy cho các đối tượng học sinh.

- Trong các cuộc thi: Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, trường THPT Ngô Sĩ Liên đã tích cực tham gia và đạt 4 giải (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); Nhà trường đã có 1 đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải Nhì cấp quóc gia.

- Trong cuộc thi Khoa học cấp tỉnh năm học 2018-2019, nhà trường đã đạt 2 giải Nhất và 2 giải KK do Sở Giáo dục cà Đào tạo Bắc Giang tổ chức tại trường THPT Giáp Hải.

- Trong cuộc thi Khoa học cấp Quốc gia năm học 2018-2019, nhà trường đã đạt 01 giải Nhì.

- Nhà trường có 1 Đề tài KG&CN cấp ngành được duyệt; 01 Đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

2.3. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Việc tổ chức sáng tạo, thiết thực và hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp tạo sân chơi bổ ích cho HS. Việc phối hợp với gia đình, cộng đồng trong quản lý, giáo dụctăng cường các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho HS

- Tổ chức học tập chính trị cho CBGV và học sinh toàn truờng, nâng cao nhận thức, vị trí nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhà trường.Tổ chức ký cam kết thực hiện nội quy giữa nhà trường với đại diện gia đình  học sinh và học sinh. Học tập quán triệt mục tiêu nhiệm vụ năm học.

- Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo gắn với các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác tại trường và Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam; Phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội nghị BGH tiếp xúc với cán bộ lớp, cán bộ Đoàn nhằm cung cấp các thông tin của nhà trường cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn. Đồng thời, các em cũng bày tỏ những quan điểm và những kiến nghị đối với BGH nhà trường góp phần tạo nên môi trường giáo dục thực sự thân thiện, hiệu quả.

- Tổ chức Hội nghị BGH, đoàn thanh niên tiếp xúc với học sinh chậm tiến, nhằm làm tốt việc phối hợp trong giáo dục học sinh.

- Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua nhiều hình thức: nhắc nhở dưới cờ về việc chào hỏi các thày cô giáo và khách đến cơ quan làm việc, thông qua những mẫu chuyện do Ban giám hiệu, Đoàn trường, GVCN cung cấp cho học sinh.

- Nhà trường đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho học sinh. Trong học kỳ 1 nhà trường đã tổ chức 01 buổi tập huấn kỹ năng công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Các Câu lạc bộ đi vào hoạt động theo chiều sâu: cầu lông; phát thanh Tài hoa; ghitar; khoa học kỹ thuật; Các bản tin "Giao thông" và "Thanh niên" được phát vào đầu buổi học và khi tan học có tác dụng tốt trong việc nhắc nhở học sinh thực hiện Nội quy nhà trường.

- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt 4 giải Nhất và 2 giải Nhì. Thi Tiếng hát nhà giáo đạt giả nhất toàn đoàn và 5 giải tiết mục.

2.4. Việc đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS và tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới; việc chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; công tác kiểm định chất lượng giáo dục

  - Đổi mới công tác kiểm định, đánh giá HS, XD thư viện đề theo môn và từng cấp bậc, XD thư viện điện tử dùng chung cho các môn. Tổ chức thi định kỳ tập trung: chung đề, chấm chung, cùng một thời điểm kiểm tra.

  - Xây dựng các chuyên đề bài giảng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thời gian luyện tập kỹ năng và tự học của học sinh; lấy học sinh làm trung tâm; Thày chủ đạo – Trò chủ động.

2.5. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, tăng cường các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học; những chuyển biến về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; số liệu về xếp loại học lực, hạnh kiểm; kết quả việc duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học; tình hình học sinh bỏ học (số liệu chính xác, so sánh với kế hoạch và so với năm học trước)

- Tổ chức phân loại học sinh có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém từ đầu năm học. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học.

- Đẩy mạnh các hoạt động thi giáo viên giỏi, viết sáng kiến, đề tài NCKH, làm và sử dụng đồ dùng có hiệu quả thiết thực. Giáo viên bộ môn giúp HS  phát huy tính chủ động tích cực, tiếp thu được kiến thức cơ bản ngay trên lớp. Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng HS. Thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm:

STT

Lớp

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

Khối 10

542

455

83.95

72

13.28

10

1.85

5

0.92

2

Khối 11

500

458

91.6

34

6.8

7

1.4

1

0.2

3

Khối 12

509

462

90.77

38

7.47

9

1.77

0

0

4

Tổng

1551

1375

88.65

144

9.28

26

1.68

6

0.39

So sánh với

năm học
2017 - 2018

1539

1332

86.55

185

12.02

19

1.23

3

0.19

Tăng

12

Tăng

43

Tăng

2.10

Giảm

 41

Giảm

2.74

Tăng

 7

Tăng

 0.45

Tăng

3

Tăng

0.20

 

File đính kèm :

Đăng bình luận