Trang chủ
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN VÀ TỰ NGUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018

DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN VÀ TỰ NGUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018

- Thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về Quy định thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Văn bản số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ GD&ĐT về báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018 và các quy định về thu, chi từ người học.

- Quyết định số 420/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 về việc ban hành Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh tỉnh Bắc Giang.

- Hướng dẫn số 525/HD-SGDĐT ngày 24/7/2017 về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Công văn số 738/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2017 về việc hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018.

- Thực hiện 3 công khai về giáo dục: Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Hướng dẫn số 225/HD-SGD&ĐT ngày 12/3/2010 hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện “3 công khai” đối với các cơ quan, đơn vị, trường học.

Đăng bình luận