Trang chủ
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CÔNG KHAI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA NĂM HỌC 2017 - 2018

CÔNG KHAI CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA NĂM HỌC 2017 - 2018

Công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Địa điểm niêm yết, công khai: Tại trường và tại Cổng thông tin của nhà trường

Đăng bình luận