Trang chủ
Công đoàn
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

      Điều 1: Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường

Nhằm thực hiện tốt, hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho CBGV được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân do dân và vì dân.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, kỉ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Đảng bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của tổ chức các đoàn thể trong nhà trường.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật: Quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm: Dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN

MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 3: Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

 1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp  luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
 2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong quy chế này.
 3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
 4. Thực hiện chế độ hội họp đúng định kỳ, như họp giao ban, hội nghị cán bộ công chức hàng năm.
 5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, người học 3 lần / năm ( Kết thúc kỳ I, kết thúc năm học, Hội nghị cán bộ công chức).
 6. Gương mẫu, đi đầu trong cuộc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.
 7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ  chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
 8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.
 9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

10- Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công  chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.

Điều 4: Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức đoàn thể trong trường trước khi quyết định

 1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.
 1. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
 2. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.
 3. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường.
 4. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.
 5. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

MỤC 2 . TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 5: Nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường có trách nhiệm

1-   Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.

 1. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội quy, quy định tại Điều 4 Quy chế này.
 2. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vị phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường.
 1. Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, chông chức; Pháp lệnh chống tham những; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
 2. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và người đọc; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 6: Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

 1. Những chủ trương, chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.
 2. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
 3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.
 4. Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
 5. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.
 6. Việc thực hiện thi tuyền dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
 7. Những vấn đề tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.

 Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức 

Đăng bình luận