Trang chủ
Ban giám hiệu
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014 - 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc ban hành Qui định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

 Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT, ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 309/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Hội đồng trường THPT Ngô sĩ Liên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên năm học 2014 - 2015 (có danh sách kèm theo).          

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng

- Hội đồng thi đua, khen thưởng trường THPT Ngô Sĩ Liên có trách nhiệm tham mưu giúp nhà trường chỉ đạo, tổ chức, phát động, xây dựng các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong đơn vị; Thực hiện sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể  của nhà trường trong việc tổ chức, chỉ đạo, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến các phong trào thi đua trong phạm vi đơn vị và giới thiệu lên cấp trên.

- Trên cơ sở đề nghị của các tổ công tác, Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo trình cấp trên xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Đăng bình luận