Trang chủ
Ban giám hiệu
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ SĨ LIÊN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ SĨ LIÊN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Thông số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Xét đề nghị của Hội đồng trường THPT Ngô sĩ Liên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THPT Ngô Sĩ Liên kể từ năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Quy chế đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh trường THPT Ngô Sĩ Liên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giáo viên Chủ nhiệm, học sinh trong nhà trường và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Đăng bình luận