Trang chủ
Ban giám hiệu
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 63-CT/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 29-NQ/TW), Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về quy trình thu các khoản thu tự nguyện, thu thỏa thuận và thu theo quy định; công khai minh bạch các khoản thu.

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; không ngừng đổi mới công tác quản lý đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng uy tín, chất lượng. Nâng cao chất lượng Dạy và Học tiếng Anh.

 Thứ nhất, Tham mưu với Lãnh đạo Sở GD&ĐT và các cấp có thẩm quyền để tăng cường cơ sở vật chất (Tháo dỡ và xây mới nhà A2 gồm phòng họp các tổ và phòng Hội thảo).

 Thứ hai, Tăng cường công tác quản trị nhân lực, phân công lao động hợp lý. Củng cố, tạo điều kiện để Ban Lao động hoạt động hiệu quả hơn nhằm đảm bảo cảnh quan sư phạm và các điều kiện phục vụ dạy và học.

Thứ ba, Đổi mới công tác đánh giá, nhận xét cán bộ nhằm phát huy điểm mạnh của người lao động. Không đánh giá cào bằng; Minh bạch công khai đánh giá trên bảng tin và website nhà trường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ đồng thời tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ tư,  Đổi mới tầm nhìn của Ban giám hiệu; bổ sung và xác lập lại sứ mạng tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường cho phù hợp với điều kiện mới, thích ứng với Chương trình GDPT mới.

Thứ năm, Tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức cho CBQL, TTCM, TPCM và giáo viên. Cụ thể:

(1). Kỹ năng quản lí, quản trị nhân sự; xây dựng và thực hiện kế hoạch GD;

(2). Kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình điều hành công việc;

(3). Bồi dưỡng kỹ năng cho GVCN;

(4). Kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy cho GV;

(5). Kỹ năng tổng kết và kiểm tra, đo lường hiệu quả đầu ra cho GV;

(6). Kỹ năng xây dựng, trộn đề trắc nghiệm;

(7). Kỹ năng tổ chức ngoại khóa STEM cho GV.

     Thứ sáu, Bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và quy định của pháp luật: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ trong trường học; Quy tắc ứng xử văn hóa cho HS và GV; Quy chế thi đua – khen thưởng; Quy chế phối hợp 3 môi trường; Quy chế vận động tài trợ và xã hội hóa; Quy chế tài chính và kiểm soát thu chi; Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi trong nhà trường; Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Quy chế sử dụng tài sản công; Quy chế hoạt động BCH Đoàn trường.

      Thứ bảy, Nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, hiệu quả công tác; chống bệnh hình thức, quan liêu, vô cảm: xây dựng văn hóa công sở, gắn kết các thành viên trong nhà trường.

      Thứ tám, Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt học thêm buổi chiều và học tiếng Anh với người nước ngoài; Thử nghiệm ngoại khóa STEM trong nhà trường; Mở các Câu lạc bộ STEM và CLB tiếng Anh của các khối 10, 11; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa; Tăng cường kỹ năng sống hiệu quả.

       Thứ chín, Xây dựng ngân hàng đề và thí điểm thi trên máy tính, điện thoại thông minh. Thuê viết phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến.

       Thứ mười, Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Đăng bình luận